ugrás a tartalomra

A Weöres Sándor Asztaltársaság Alapszabálya

2013. június 24.
Weöres Sándor: Szent György és a Sárkány díszbemutatója előtt tartotta alakuló közgyűlését a Szombathely meghatározó közéleti személyiségei által életre hívott Weöres Sándor Asztaltársaság. Az Alapszabály itt olvasható.

Weöres Sándor Asztaltársaság Alapszabálya

 

1. §

 

- A civil szervezet neve: Weöres Sándor Asztaltársaság

- Rövidített neve: WSA

- Működésének szervezeti formája: egyesület

- Székhelye: Weöres Sándor Színház, Szombathely

- Címe: 9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 7.

- Működési területe: Magyarország

- Bélyegzője: körpecsét, „Weöres Sándor Asztaltársaság Szombathely” körfelirattal, középen az alapítás évszámával: 2013

 

2. §

 

 1. A Weöres Sándor Asztaltársaság (a továbbiakban: WSA) az alapító tagok elhatározásából Weöres Sándor szellemi örökségének ápolására, megismertetésére, szellemiségének bemutatására, az ezekkel kapcsolatos tevékenységek ösztönzésére jött létre.
 2. A WSA célja, hogy Magyarországon Weöres Sándor életművét, sajátos gondolkodásmódját, bölcseletét megismertesse és szellemiségéhez közelálló tevékenységeket támogasson, illetve az ezzel foglalkozó vagy eziránt érdeklődő személyek, közösségek számára fórumot teremtsen.
 3. Az előzőekben meghatározottak kiteljesítéséért minden olyan eszközt és módszert alkalmazni kíván, amely nincs alárendelve politikai és pártérdekeknek.
 4. Összejöveteleivel, rendezvényeivel a fenti célokat közvetíti minden olyan közösségnek és egyénnek, amely és aki azokkal rokonszenvez vagy közeledni kíván azokhoz, javaslataival, elképzeléseivel hozzá kíván járulni elérésükhöz. Kiállításokat, művészeti bemutatókat, előadásokat, hangversenyeket, beszélgetéseket szervez, könyvek, albumok, időszaki kiadványok kiadását kedvezményezi. Nemzetközi kapcsolatokat épít ki.
 5. Az írásos és elektronikus médiában tevékenységéről rendszeresen közleményeket tesz közzé, véleményt nyilvánít.

 

3. §

 

 1. A WSA kulturális és irodalmi közhasznú tevékenységeket folytat, e közhasznú tevékenységeket a nemzeti kultúra és irodalmi örökség védelme közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi, amely közfeladatokat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 4. § (2) bekezdés, 5. § (1) bekezdés, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 7. pontja jogszabályhelyek írják elő.

A WSA nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

 1. Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, illetve az Alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
 2. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
 3. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

4. §

 

 1. A WSA szervezeti felépítése:

a) Közgyűlés

b) Elnökség

c) Tagozatok

d) Számvizsgáló Bizottság

 

5. §

 

 1. Közgyűlés
 2. A WSA legfőbb szerve a közgyűlés, amelyet a tagok összessége alkot.
 3. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha azt a tagok egyharmada – az ok és a cél megjelölésével – kéri.
 4. A közgyűlést az Elnökség, annak nevében az Elnök hívja össze.
 5. A közgyűlés helyét, idejét, valamint a napirendjét az Elnökség állapítja meg, és azt a meghívóban a közgyűlés időpontja előtt legalább nyolc nappal közli.

A meghívóban tájékoztatni kell a tagokat arról, hogy a közgyűlés határozatképtelensége esetén fél óra elteltével változatlan napirend mellett ismételten összehívásra kerül, s a megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

 1. A napirendi pontokhoz mellékletként írásos előterjesztés készíthető.
 2. A meghívó és melléklete elektronikus úton is kiküldhető, illetve a közgyűlés személyes részvétellel elektronikus úton is lefolytatható, ha a tagok személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton igazolható.
 3. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele (50% + 1 fő) jelen van.
 4. A közgyűlés nyilvános, azon a meghívottakon túl más is részt vehet. A nyilvánosság csak a jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

10. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A közgyűlés jelenlévő tagjai egyharmadának javaslatára elrendelhet titkos szavazást. Szavazategyenlőség esetén a szavazást addig kell folytatni, amíg az egyszerű többség ki nem alakul.

11. A tisztségviselők választása minden esetben titkos szavazással történik.

12. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 1. a WSA Alapszabályának megállapítása, elfogadása és módosítása,
 2. az éves munkaterv és költségvetés meghatározása,
 3. az Elnökség és a Számvizsgáló Bizottság éves beszámolójának elfogadása,
 4. az éves beszámoló és a közhasznúsági mellékletének elfogadása,
 5. a tagfelvételt elutasító, a tagot a tagnyilvántartásból törlő elnökségi döntés elleni fellebbezés elbírálása,
 6. a tag kizárásáról döntés,
 7. az Elnökség javaslatára tiszteletbeli tisztségről és tagságról döntés,
 8. az Elnökség és a Számvizsgáló Bizottság megválasztása, egészüknek vagy tagjaiknak visszahívása,
 9. a természetes és nem természetes személyek, szervezetek tagdíja összegének megállapítása,
 10. más szervezetekkel történő kapcsolattartás, annak módjának meghatározása,
 11. más civil szervezettel való egyesülés, úgyszintén a WSA feloszlásának kimondásáról, gazdasági, vállalkozási tevékenység elkezdéséről, illetőleg megszüntetéséről döntés,
 12. díjak, elismerések alapítása és adományozása,
 13. a WSA megszűnése esetén a WSA vagyonának sorsáról döntés,
 14. bármely a WSA egészét érintő, illetve az Elnökség által a közgyűlés elé vitt kérdésben döntés.

13. A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet a levezető elnök és a közgyűlésen megválasztott jegyzőkönyvvezető ír alá és kettő tag aláírásával hitelesít.

 

6. §

 

 1. Választás
 2. Az esedékes Elnökséget és Számvizsgáló Bizottságot választó, tisztújító Közgyűlés előtt legalább 30 nappal a leköszönő Elnökség legalább háromtagú Jelölőbizottságot állít fel. A Jelölő Bizottság a tagság körében végzett tájékozódás alapján javaslatot tesz a elnökség (elnök, alelnök, titkár, elnökségi tagok) és a Számvizsgáló Bizottság (elnök, bizottsági tagok) tisztségeire. A Jelölő Bizottság a jelöltlistát a Közgyűlés előtt ismerteti, ahol minden tagnak joga van újabb jelölteket állítani és a jelöltlistára felvetetni.
 3. Az Elnökség és a Számvizsgáló Bizottság megbízatása három évre szól.
 4. Amennyiben valamelyik tisztség megüresedik, úgy az annak betöltésére a Közgyűlés által (időközi választáson) megválasztott személy megbízatása az Elnökség, illetve a Számvizsgáló Bizottság megbízatásának lejártáig szól.
 5. Visszahívás
 6. Az Elnökség és a Számvizsgáló Bizottság egészének visszahívására akkor kerülhet sor, ha elnökeik nem látják vagy nem tudják ellátni feladataikat, avagy tisztségükre méltatlanná válnak.
 7. Az Elnökség és a Számvizsgáló Bizottság tagjainak visszahívására akkor kerülhet sor, ha a tagjaik nem látják vagy nem tudják ellátni feladataikat, avagy tisztségükre méltatlanná válnak.
 8. Nem látja el a feladatát az, aki egy éven át nem vesz részt az egyesület munkájában, tisztségének gyakorlásában.
 9. Nem tudja ellátni feladatát az, aki ebben és lemondásában bármely okból akadályoztatva van.
 10. Méltatlan magatartást tanúsít az, aki vét az egyesület céljai ellen, vagy az általános erkölcsi szabályok ellen, de kizárási ok nincs.
 11. A tisztségviselő visszahívását bármely tag kezdeményezheti a Közgyűlésnél, akinek tudomására jut a kizárás alapjául szolgáló okok valamelyike.

12. A Közgyűlése döntés ellen a visszahívott tisztségviselő a bírósághoz fordulhat.

 

7. §

 

 1. Elnökség
 2. Az elnökség a WSA ügyintéző szerve, amely öttagú, elnökből, alelnökből, titkárból és kettő tagból áll.
 3. Az elnökségbe a WSA tagjai közül az választható, aki a tisztséget elfogadja és akivel szemben nem áll fenn tisztségviselését kizáró ok.
 4. Az elnökséget szükség szerint, de legalább évi kettő alkalommal össze kell hívni. Az elnökséget össze kell hívni akkor is, ha az elnökségi tagok háromötöde – az ok és a cél megjelölésével – kéri.
 5. Az elnökséget az Elnök hívja össze.
 6. Az elnökségi ülés helyét, idejét, valamint a napirendjét az Elnök állapítja meg, és azt a meghívóban az elnökségi ülés időpontja előtt legalább nyolc nappal közli.

A meghívóban tájékoztatni kell az elnökségi tagokat arról, hogy az elnökség határozatképtelensége esetén nyolc napon belül ismét és mikor kerül változatlan napirend mellett összehívására.

 1. A napirendi pontokhoz mellékletként írásos előterjesztés készíthető.
 2. A meghívó és melléklete elektronikus úton is kiküldhető, illetve az elnökségi ülés személyes részvétellel elektronikus úton is lefolytatható, ha a tagok személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton igazolható.
 3. Az elnökségi ülés határozatképes, ha a tagok több mint fele (4 fő) jelen van.

10. Az elnökségi ülés nyilvános, azon a meghívottakon túl más is részt vehet. A nyilvánosság csak a jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

11. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnökségi ülés jelenlévő tagjai egyharmadának javaslatára elrendelhet titkos szavazást. Szavazategyenlőség esetén a szavazást addig kell folytatni, amíg az egyszerű többség ki nem alakul.

12. Az elnökség feladata:

 1. előkészíti és összehívja a Közgyűlést,
 2. tervezi, szervezi és irányítja a WSA tevékenységét, folyamatos működését,
 3. kidolgozza és Közgyűlés elé terjeszti a WSA éves munkatervét és költségvetését,
 4. elkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti a WSA beszámolóját és közhasznúsági mellékletét,
 5. előkészíti a Közgyűlés hatáskörébe tartozó valamennyi döntést,
 6. végrehajtja a Közgyűlés határozatait,
 7. végrehajtja azokat a feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés megbízza,
 8. gondoskodik a közgyűlési határozatok nyilvántartásáról,
 9. nyilvántartja a saját határozatait,
 10. közli az érintettekkel a Közgyűlés és saját döntéseit,
 11. javaslatokat készít a WSA tevékenységét, gazdálkodását meghatározó kérdésekre,
 12. előkészíti, meghirdeti és elbírálja a cél szerinti juttatásra kiírandó pályázatokat,
 13. dönt a tagsági ügyekben (felvétel, törlés),
 14. javaslatot tesz a tag kizárására a Közgyűlésnek,
 15. nyilvántartást vezet a tagokról és a tagdíjakról,
 16. javaslatokat tesz a tiszteletbeli tisztségre és tagságra a Közgyűlésnek,
 17. véleményt és javaslatot alakít ki a tagokat érintő kérdésekben, és védi érdekeiket,
 18. megválaszolja a benyújtott panaszokat, felszólalásokat,
 19. szervezi és koordinálja a WSA és a különböző hazai és nemzetközi szervezetek kapcsolatait,
 20. dönt a nemzetközi szervezetekben történő képviselet személyi kérdéseiről,
 21. kezeli a WSA működése során felhalmozódott vagyont,
 22. dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

14. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök és a felkért jegyzőkönyvvezető ír alá.

 

8. §

 

 1. Döntések meghozatala, nyilvántartása, közlése, nyilvánosságra hozatala, iratbetekintés rendje, igénybevétel módja, nyilvánosság
 2. A Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 1. Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség, mind a Számvizsgáló Bizottság döntéseiről nyilvántartást (Határozatok Tára) kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a döntésre jogosult szerv döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntés támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét).
 2. A döntéseket az érintettekkel közölni kell, amelynek módja lehet szóbeli vagy írásbeli, utóbbi esetben papír alapú vagy elektronikus, de minden esetben a közlés megtörténtének igazolhatónak, illetve visszaellenőrizhetőnek kell lennie. Erről a döntést közlő köteles gondoskodni.
 3. A Közgyűlés által elfogadott éves beszámolót és közhasznúsági mellékletét minden év május 31. napjáig az Országos Bírósági Hivatalhoz meg kell küldeni és a Weöres Sándor Színház és/vagy a WSA honlapján közzé kell tenni.
 4. A WSA működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba – a titkárral előre egyeztetett időpontban a WSA székhelyén – lehet betekinteni.
 5. A WSA működésének, szolgáltatása igénybevétele módja – igénylés, illetve pályázat – mindenki számára rendelkezésre áll, egyéb beszámolóit szintén a Weöres Sándor Színház és/vagy a WSA honlapján kell nyilvánosságra hozni.

 

9. §

 

 1. Tisztségviselők
 2. Elnök
 3. A WSA elnökségét az elnök vezeti.
 4. Az elnök jogkörei, feladatai:
  1. képviseli a WSA-t,
  2. irányítja a WSA tevékenységét,
  3. felelős a WSA tevékenységéért,
  4. vezeti a Közgyűlést és az Elnökség üléseit,
  5. ellátja a Közgyűlés és az Elnökség által rábízott feladatokat,
  6. ellát minden olyan ügyet, amely nem tartozik a Közgyűlés, az Elnökség kizárólagos hatáskörébe,
  7. gyakorolja a munkáltatói jogokat a WSA alkalmazottai felett,
  8. dönt a WSA kifizetéseiről,
  9. dönt napi ügyekben,
  10. beszámol a Közgyűlésnek és az Elnökségnek a WSA ügyeinek intézéséről.

5. Alelnök

6. Az alelnök segíti az elnök munkáját, ellátja az elnök által rábízott feladatokat, az elnököt akadályoztatása esetén helyettesíti.

7. Titkár

8. A titkár segíti az elnök és alelnök munkáját, ellátja az elnök és az alelnök által rábízott feladatokat.

9. A titkár jogkörei, feladatai:

a. irányítja a WSA alkalmazottait,

b. ellátja, szervezi és vezeti az adminisztrációt (meghívók kézbesítése, jegyzőkönyvek elkészítése, tagnyilvántartás, tagdíjbefizetés, Határozatok Tára vezetése, iratkezelés, honlap működtetése stb.).

 

10. §

 

 1. Tagozatok
 2. A WSA Elnöksége tagozatokat állíthat fel. A tagozatok egyes feladatok ellátására, bizonyos formák között történő működésre, a WSA-án belül különféle csoportok felállítására, különféle együttműködések kialakítására hozhatóak létre.
 3. A WS tagjainak a WSA-án belüli szakmai tevékenysége ezekben a tagozatokban folyik. A tagozatok szakmai önállóságát a WSA elismeri és támogatja. A tagozatok a nemzetközi szakmai társaságokkal önálló kapcsolatba léphetnek. A tagozatok vezetőit az Elnökség kéri fel.
 4. A tagozatok működési rendjüket, szervezeti felépítésüket maguk határozzák meg.

 

11. §

 

 1. Összeférhetetlenség
 2. A WSA Elnökségének tagjai egymásnak nem lehetnek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, s nem lehetnek élettársi viszonyban sem (a továbbiakban együtt: hozzátartozó).
 3. A WSA Közgyűlésének, Elnökségének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek hozzátartozója a határozat alapján:

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 1. A WSA-nak nem lehet vezető tisztségviselője, aki három éven belül olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

 

12. §

 

 1. Számvizsgáló Bizottság
 2. A WSA működését és gazdálkodását a Számvizsgáló Bizottság (a továbbiakban: SZB) ellenőrzi, amely elnökből és kettő tagból áll.
 3. Az SZB-be a WSA tagjai közül az választható, aki a tisztséget elfogadja és akivel szemben nem áll fenn tisztségviselését kizáró ok.
 4. Az SZB-t szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal össze kell hívni. Az SZB-t össze kell hívni akkor is, ha azt a tagok egyharmada, vagy ha az SZB kettő tagja – az ok és a cél megjelölésével – kéri.
 5. Az SZB-t az elnöke hívja össze.
 6. Az SZB ülés helyét, idejét, valamint a napirendjét az elnöke állapítja meg, és azt a meghívóban az SZB ülés időpontja előtt legalább nyolc nappal közli.

A meghívóban tájékoztatni kell a tagokat arról, hogy az SZB határozatképtelensége esetén nyolc napon belül ismét és mikor kerül változatlan napirend mellett összehívására.

 1. A napirendi pontokhoz mellékletként írásos előterjesztés készíthető.
 2. A meghívó és melléklete elektronikus úton is kiküldhető, illetve az SZB ülés személyes részvétellel elektronikus úton is lefolytatható, ha a tagok személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton igazolható.
 3. Az SZB ülés határozatképes, ha azon az SZB-ből mindenki jelen van.

10. Az SZB ülés nyilvános, azon a meghívottakon túl más is részt vehet. Az SZB a közérdek vagy valamely tag jogos magánérdekének védelme végett, továbbá adatvédelmi okokból elrendelheti a nyilvánosság kizárását.

11. Az SZB határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az SZB ülés jelenlévő tagjai egyharmadának javaslatára elrendelhet titkos szavazást. Szavazategyenlőség esetén a szavazást addig kell folytatni, amíg az egyszerű többség ki nem alakul.

12. Nem lehet az SZB elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

 1. a Közgyűlés, illetve az Elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve a Közgyűlés azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
 2. a WSA-val a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 3. a WSA cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a WSA által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabályában foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást, illetve
 4. az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

13. Az SZB ellenőrzi, hogy a WSA a hatályos jogszabályoknak, az Alapszabályában foglaltaknak megfelelően működik, gazdálkodik. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a WSA alkalmazottaitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá korlátozás nélkül betekinthet a WSA nyilvántartásaiba, könyveibe, irataiba, illetve megvizsgálhatja azokat.

14. Az SZB elnöke az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet, az SZB kezdeményezheti a Közgyűlés és az Elnökség összehívását.

15. Az SZB köteles az intézkedésre jogosultságának megfelelően a Közgyűlést vagy az Elnökséget tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

 1. a WSA működése során olyan jogszabálysértés vagy a WSA érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Közgyűlés vagy az Elnökség döntését teszi szükségessé,
 2. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

16..A Közgyűlést vagy az Elnökséget az SZB indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés és az Elnökség összehívására az SZB is jogosult.

17. Ha a Közgyűlés vagy az Elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg, az SZB haladéktalanul értesíti a törvényességi ellenőrzést ellátó ügyészséget.

18. Az SZB évente beszámol a Közgyűlésnek a WSA működéséről és gazdálkodásáról, az ezzel kapcsolatos előterjesztések iratok, bizonylatok megvizsgálása alapján.

19. Az SZB üléséről jegyzőkönyv készül, amelyet annak elnöke és a felkért jegyzőkönyvvezető ír alá.

20. Az SZB ügyrendjét maga állapítja meg.

 

13. §

 

 1. Tagság
 2. A WSA tagsága a tagokból és a tiszteletbeli tagokból áll.
 3. A WSA tagja lehet minden természetes vagy jogi személy (kivéve a pártokat) avagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki, vagy amely a filozófia, vagy a vele határos tudományok területén kutatói, oktatói tevékenységet fejt ki, azok iránt érdeklődést tanúsít. Ekként tag lehet, aki a tevékenységében a filozófia eredményeit alkalmazza, másrészt tagjai lehetnek egyetemi hallgatók, illetve filozófiai kérdések iránt érdeklődő laikusok is, akik a WSA Alapszabályát magukra nézve kötelezőnek ismerik el és tagfelvételüket az Elnökség elfogadja és rendszeresen megfizetik a tagdíjat.
 4. A tagsági viszony felvétellel, majd nyilvántartásba vétellel keletkezik. A felvételi kérelmekről az Elnökség dönt. Az személy vagy szervezet, aki vagy amely a WSA tagja kíván lenni – kettő már korábban tagsággal rendelkező természetes vagy jogi személy avagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ajánlásával egyetemben – tagfelvételi kérelmét benyújtja be a WSA Elnökéhez, aki e kérelmet jóváhagyás céljából az Elnökség soron következő ülése elé terjeszti. Az Elnökség a legközelebbi ülésén köteles a kérelemről dönteni. A tag nyilvántartásba vételét és értesítését a Titkár végzi el.

A tagfelvételt megtagadó határozat ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni.

 1. A tiszteletbeli tagságról az Elnökség javaslatára a Közgyűlés dönt. Az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés a WSA tiszteletbeli tagjává választhatja azt, illetve tiszteletbeli tisztséget adományozhat annak, aki kimagasló tevékenységével a WSA céljait elősegítette, támogatta, illetve a WSA támogatásában, kapcsolatainak ápolásában kiemelkedően jelentős érdemeket szerzett.
 2. A WSA tagjának joga, hogy
  1. a WSA és tagozatai működésében, rendezvényein részt vegyen, véleményt nyilváníthasson, javaslatot tegyen a WSA-t érintő bármely kérdésben,
  2. a WSA rendezvényein felszólaljon, azokon – felkérésre – előadásokat tartson és tudományos nézeteit szabadon terjeszthesse,
  3. rendszeresen megkapja a WSA tagjait megillető információkat,
  4. közreműködjön a határozatok meghozatalában,
  5. a WSA bármely tisztségére jelöltet állíthat, választhat és életkorának megfelelően bármely tisztségre megválasztható,
  6. kérdéssel, panasszal, felszólalással és fellebbezéssel fordulhat a WSA Elnökéhez, Elnökségéhez, illetve a Közgyűléshez,
  7. a WSA bármely szervének törvénysértő határozatát – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja,

7. A WSA tagjának kötelezettsége, hogy

 1. közreműködjön a WSA célkitűzéseinek megvalósításában,
 2. megtartsa az Alapszabály rendelkezéseit,
 3. végrehajtsa a Közgyűlés és az Elnökség döntéseit, az azok által számára előírt vagy önkéntesen vállalt kötelezettségeit teljesítse,
 4. határidőre, megfizesse tagdíját, felajánlását teljesítse,
 5. a WSA által nyilvántartott személyi adatainak változásról értesítse a Titkárt.

8. Tagsági jogaikat a természetes személyek csak személyesen, a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek képviselőjük útján gyakorolják.

9. A tag tagdíjfizetési kötelezettségének minden év március hó 31. napjáig köteles eleget tenni.

 

14. §

 

 1. A WSA tagság

- kilépés

- halál, nem természetes személy jogutód nélküli megszűnése

- törlés

- kizárás

folytán szűnik meg.

 1. A tag egyoldalú jognyilatkozattal a WSA-ból bármikor kiléphet.
 2. Törölni kell a tagságát annak, akinek egyévi tagdíjhátraléka van és a Titkár ismételt felszólítás ellenére sem fizette azt be a felszólítást követő 15 napon belül.
 3. Ki kell zárni a tagok sorából azt, aki a Magyarország jogszabályaival, a WSA Alapszabályával szembe helyezkedik vagy vét ellenük. A kizárásról a Közgyűlés dönt, határozata ellen a kizárt tag a bírósághoz fordulhat.
 4. A tag kizárását bármely tag kezdeményezheti az Elnöknél, akinek tudomására jut a kizárás alapjául szolgáló okok valamelyike.
 5. A kilépett, az elhalálozott, a jogutód nélkül megszűnt, a törölt, a kizárt tagot a Titkár a nyilvántartásból kihúzni köteles.

 

15. §

 

 1. A WSA működésének anyagi forrásai:

- tagdíjak, amelyek összegét a Közgyűlés határozza meg, s amelyeket a tagok átvételi elismervény ellenében vagy átutalással fizetnek be,

- hozzájárulások, támogatások,

- pályázatokon vagy egyedi döntéssel elnyert összegek,

- jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, magánszemélyek felajánlásai, adományai, támogatásai;

- a WSA saját tevékenységéből származó bevételei.

 1. A WSA – céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, azonban ez az alapcél szerint tevékenységét nem veszélyeztetheti. A WSA gazdálkodó tevékenységét az erre vonatkozó jogszabályok alapján végzi.
 2. A WSA a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – a WSA tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
 3. A szabályszerű pénz- és vagyonkezelésért a Titkár felel az Elnök felügyeletével.

 

16. §

 

 1. A WSA megszűnik, ha

a) egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),

b) a Közgyűlés a feloszlásáról határoz,

c) a bíróság feloszlatja,

d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését,

e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és a WSA-t a nyilvántartásból törlik.

 1. Az 1. pont b)-e) pontjaiban foglalt esetekben a WSA jogutód nélkül szűnik meg. Az 1. pont b) pontjában foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)-d) pontjában foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.
 2. A Közgyűlés nem dönthet a WSA feloszlásáról, ha a WSA-val szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy a WSA fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.

 

17. §

 1. A WSA Alapszabályban nem írt működésére a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezései az irányadóak.
 2. A WSA működése felett az ügyész törvényességi ellenőrzést gyakorol.
 3. Ez az Alapszabály a WSA 2013. június 22. napján megtartott Alakuló Közgyűlésén lett elfogadva és akkor lépett hatályba.
 4. A WSA közhasznú jogállásának megállapítását a bíróságtól kettő lezárt üzleti év beszámolóját követően, tehát 2016. január 1-je után kérheti, amennyiben megfelel az Ectv. 32. §-ában írt követelményeknek.

 

Szőcs Géza

a WSA elnöke

 

 

 

 

Vonatkozó cikk:

Tagfelvételi kérelem a Weöres Sándor Asztaltársaságba belépéshez

Weöres Sándor Asztaltársaság - Értesítés a WSA tagjai közé felvételről

Weöres Sándor Asztaltársaság alakult

 

 

Weboldalunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.